Chấn chỉnh tình trạng nhiều cán bộ ở Gia Lai trốn nợ