Chấm thẩm định tại Bến Tre không phát hiện tiêu cực