Cha dượng nhiều lần cưỡng bức con gái dượng 14 tuổi khi vợ vắng nhà, dọa giết nếu phản ứng