Cắt tay, nhảy xuống hồ nước sau cuộc cự cãi với bạn trai