Cảnh sinh hoạt trong gia đình người mẹ 29 tuổi, sinh 8 con ở Hà Nội