Cảnh sát 141 tuần tra đêm: Ngăn chặn một cuộc 'thanh toán' bằng đao kiếm