Cảnh rút tiền bi hài ở các ATM bị đập bỏ bậc tam cấp