CẢNH GIÁC: Xuất hiện 2 loại thực phẩm chưa được cấp phép trên thị trường