Cảnh cáo cán bộ Sở Giáo dục để lộ điểm thi 31.400 thí sinh