Cảnh báo trò chơi kỳ lạ xúi giục người chơi tự sát lan truyền trên mạng xã hội