Cận cảnh cá đặc sản Quảng Bình có tiền khó mua được