'Cán bộ giao việc mãi không làm, chậm trễ thì kiến tạo cái gì?'