Cán bộ bị kỷ luật sao cứ chuyển từ nơi này qua nơi khác?

13/1,201