Cận 0 độ, đỉnh Phia Oắc ở Cao Bằng đông cứng băng tuyết