Cấm thẻ đảng viên, nhà báo lên máy bay: Lỗi tại... đánh máy?!