Cấm tàu bè, trục vớt bom dưới cầu Long Biên

16/0,594