Các nghệ sĩ bỏ phiếu cấm Chi Pu hát là thiếu nhân văn?