Các gia đình bị trao nhầm con có quyền yêu cầu BV bồi thường