Các bị cáo khai hợp đồng sai phạm nhưng PVN liên tục ép ký