Cà phê Việt: Khâu giá trị nhất lại chiếm phần ít nhất