Buồng chuối 'vỡ kế hoạch' hơn 100 nải, dài 1,4m tiếp tục 'sinh nở'