Buộc thôi việc 2 cán bộ Sở Nội vụ Gia Lai bỏ nhiệm sở