Bức xúc vì bí thư, trưởng thôn trao quà hỗ trợ lũ lụt cho vợ