BTC từ chối làm việc cùng dù Huỳnh Anh ”cúi đầu xin lỗi”