BOT Cai Lậy hỗn loạn, nhiều người quá khích bị áp giải