Bơi lặn dọc sông mò được cục vàng trị giá 1,5 tỷ đồng