Bộ Tư pháp nói về 630 tỉ đồng ông Đinh La Thăng phải bồi thường