Bộ trưởng Nông nghiệp: Chúng ta đang đối mặt hiểm họa toàn tuyến