Bộ trưởng Nhạ: Tỉ lệ tiến sĩ quá thấp, phải tăng lên!