Bộ trưởng đi xe dưới 1,1 tỷ, Thứ trưởng không có xe công

12/1,010