Bộ trưởng Công an ra công điện yêu cầu siết chặt kỷ luật, phòng ngừa suy thoái