Bộ trưởng Bộ Tài chính: Nợ công tăng nhanh là đúng

134/1,890