Bỏ trống ghế Chủ tịch, VietinBank bầu ông Cát Quang Dương làm thành viên phụ trách HĐQT