Bổ sung ảnh chủ SIM di động: Có thể sử dụng ảnh CMND