Bỏ quy định cho phép các trường thu tiền đóng góp tự nguyện