Bổ nhiệm 'con ông cháu cha' sai: Kiểm điểm, rút kinh nghiệm!