Bộ Ngoại giao có phát ngôn viên mới thay ông Lê Hải Bình