Bỏ lại ba lô trên cầu, cô gái nhảy sông Hương tự tử