Bò Kobe 'đắt xắt ra miếng' được nuôi tại Việt Nam như thế nào?