Bộ Công an thông tin chính thức về việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy