Bộ Công an chỉ đạo lập các phương án ứng phó bão Sơn Tinh