BMW X5 Limited phiên bản đen, trắng có giá từ khoảng 2,3 tỷ đồng