BLV Quang Huy: Loại Đặng Văn Lâm là quyết định hy sinh vì toàn cục