Bitexco diễn tập cứu hỏa, người Sài Gòn hoảng hốt tưởng cháy thật