Bị cáo Út 'trọc' khai việc dùng bằng giả là vì nghe theo 'anh em xã hội'