Bị bạn đóng cửa phòng học dọa ma, nam sinh đấm vỡ cửa kính thoát ra ngoài