Bêu tên người mua bán dâm giữa đường: Công an làm trái luật