Bầu Đức đã làm bóng đá và giữ bóng đá như thế nào?