Bắt ngư dân đâm chết đồng nghiệp rồi đẩy xuống biển