Bắt nghịch tử bỏ thuốc độc vào rượu hại chết cha cùng hàng xóm